Skip to content

Nõustamine

Psühholoogiline nõustamine on privaatne kohtumine, kus saab rääkida muredest, pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja negatiivseid emotsioone. See on võimalus väljendada raskeid tundeid turvalises keskkonnas, leida psühholoogi kaasabil lahendusi ja planeerida muutust elus.

Sagedased probleemid millega psühholoogi poole pöördutakse:
• laste arengu ja kasvatamisega seotud küsimused
• suhteprobleemid paaris või perekonnas
• vanematevahelised probleemid ja lahkarvamused
• laste sõnakuulmatus
• probleemid lastevahelistes suhetes
• kooliprobleemid ja õpiraskused
• suhtlemisraskused
• ebakindlus
• emotsionaalne ebastabiilsus
• agressiivne ja hüperaktiivne käitumine
• hirmud
• muutused pere elukorralduses (näiteks liikmete lisandumine või lahkumine)
• stress
• depressioon jne

Pere- ja paariteraapia

Pereteraapia on psühhoteraapiameetod, mille eesmärk on aidata mõista ja lahendada süsteemsel viisil probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Pereteraapia keskendub omavahelisele suhtlemisele ja suhete kvaliteedi parandamisele, probleemilahendusoskuste arengule, toimetulekule arengukriisidega.
Kui suhted lähedastega või tööl põhjustavad stressi ja ei paku rõõmu, kui eriarvamused jäävad lahendamata või paisuvad konfliktideks või kui on tekkinud kaugenemine suhetes mida sooviks muuta, siis võib pereterapeut olla abiks.

Pereterapeut võib aidata ka siis kui on tekkinud mure laste pärast – probleemid vaimse tervisega, käitumisega, emotsioonide kontrollimise ja juhtimisega, õppimise või motivatsiooniga. Sageli on laste raskused seotud peresuhetega.

Töö saviväljal®

Töö saviväljal® on loominguline protsess, mille käigus klient väljendab savikastis käte liikumise läbi oma mõtteid, tundeid ning kehalisi impulsse. Savitöös kliendi arenguvajadused tulevad esile ja muutuvad. Töö saviväljal® toob nähtavale põhilised inimlikud arengutingimused: tasakaal suhetes, sidemete usaldusväärsus ja objektide püsivus.

Töös saviväljal® tegutseb klient pehme saviga ääreni täidetud madalas puidust kastis e. saviväljal, saadaval on vesi ja terapeut saadab teda. Teraapias osaleja saab ennast nii sõnaliselt kui ka kehaliselt väljendada, vajadusel enda tundeid välja elada ning teha seda turvalises keskkonnas. Terapeudi osa protsessis on kliendi toetamine ja suunamine arengule, muutusele, tempo lähtub kliendi vajadustest. Töö saviväljal® sobib hästi töös laste ja noortega ning pakub ka häid võimalusi end avastamiseks ning tööks traumakogemustega täiskasvanutega.

Supervisioon/coaching

Supervisioon on tööalane nõustamine kasutades erinevaid meetodeid ning võib toimuda individuaalselt või grupis. Coaching toimib hästi näiteks uute eesmärkide seadmisel, konkreetsete muutuste planeerimisel ja läbiviimisel, eelkõige siis kui huvi pakkuv teema/küsimus on piisavalt konkreetne ja piiritletud. Supervisoon aitab leida uusi lahendusi tööalastele keerukatele või/ja probleemsetele olukordadele, jõustab inimest läbi ressursside leidmise ja toetab muutuste tegemist tööalases käitumises, hoida oma tööalaseid suhteid piisavalt headena, vältida läbipõlemist.

Supervisioon võimaldab teadvustada käitumist, tööalaseid mustreid ja neid vajadusel muuta. Samuti võimaldab see töötada enda motivatsiooni või sisemiste takistuste ületamisega. Supervisioonis reeglina otsest nõu ei anta, kuid aidatakse inimesel endal selgusele jõuda.